Scientific Opinion on the re-evaluation of curcumin (E 100) as a food additive EFSA Panel on Food Additives and Nutrient Sources added to Food (ANS)

Autor(en)
, F. Aguilar, B. Dusemund, P. Galtier, J. Gilbert, D. M. Gott, S. Grilli, R. Gurtler, J. Konig, C. Lambre, J. -C. Larsen, J. -C. Leblanc, A. Mortensen, D. Parent-Massin, I. Pratt, I. M. C. M. Rietjens, I. Stankovic, P. Tobback, T. Verguieva, R. A. Woutersen
Organisation(en)
Department für Ernährungswissenschaften
Externe Organisation(en)
Unknown External Organisation Unbekannt/undefiniert
Journal
EFSA Journal
Band
8
Anzahl der Seiten
46
ISSN
1831-4732
DOI
https://doi.org/10.2903/j.efsa.2010.1679
Publikationsdatum
09-2010
Peer-reviewed
Ja
ÖFOS 2012
303009 Ernährungswissenschaften
Schlagwörter
Link zum Portal
https://ucrisportal.univie.ac.at/de/publications/scientific-opinion-on-the-reevaluation-of-curcumin-e-100-as-a-food-additive-efsa-panel-on-food-additives-and-nutrient-sources-added-to-food-ans(a97cb7b3-e031-4c91-89e6-a3e8ea0001d0).html