Human Data on the Effect of Supplements with Isolated Beta-Carotene

Autor(en)
Ibrahim Elmadfa, Petra Rust, Marika Pinter, Regina Lettner, Dorota Majchrzak, Wolfgang Schuh, Dieter Genser, Karl-Heinz Wagner
Organisation(en)
Department für Ernährungswissenschaften
Externe Organisation(en)
Universität Wien
Publikationsdatum
2002
ÖFOS 2012
303009 Ernährungswissenschaften
Link zum Portal
https://ucris.univie.ac.at/portal/de/publications/human-data-on-the-effect-of-supplements-with-isolated-betacarotene(622a59f0-7399-4349-bd7a-211e4749f49a).html