PDO Austrian Alpine Cheese: Sensory, Instrumental and Chemical Approaches

Autor(en)
Dorota Majchrzak, Katharina Pöltner-Roth, Karl-Heinz Wagner, Klaus Dürrschmid
Organisation(en)
Department für Ernährungswissenschaften
Externe Organisation(en)
Universität für Bodenkultur Wien, Universität Wien
Publikationsdatum
2012
ÖFOS 2012
303009 Ernährungswissenschaften
Link zum Portal
https://ucris.univie.ac.at/portal/de/publications/pdo-austrian-alpine-cheese-sensory-instrumental-and-chemical-approaches(e2d0bb42-5e37-48b6-be7c-e5f7319eddb5).html