The safety of glycerol esters of tall oil rosin used as a food additive

Autor(en)
Jürgen König
Organisation(en)
Department für Ernährungswissenschaften
Journal
EFSA Journal
Publikationsdatum
2011
Peer-reviewed
Ja
ÖFOS 2012
106013 Genetik, 303009 Ernährungswissenschaften
Link zum Portal
https://ucrisportal.univie.ac.at/de/publications/the-safety-of-glycerol-esters-of-tall-oil-rosin-used-as-a-food-additive(2914c7da-124c-45f6-b415-d185cbddaa6a).html