Proceedings of the 2010 Energy Drinks Symposium

Autor(en)
Jürgen König
Organisation(en)
Department für Ernährungswissenschaften
Journal
The Open Neuropsychopharmacology Journal
Band
4
Seiten
1-4
Anzahl der Seiten
4
Publikationsdatum
2011
Peer-reviewed
Ja
ÖFOS 2012
106013 Genetik, 303009 Ernährungswissenschaften
Link zum Portal
https://ucrisportal.univie.ac.at/de/publications/proceedings-of-the-2010-energy-drinks-symposium(5b3db420-e445-498a-bb22-9b4398539e0a).html