Scientific Opinion on the re-evaluation of butylated hydroxyanisole - BHA (E 320) as a food additive

Autor(en)
, F. Aguilar, R. Crebelli, B. Dusemund, P. Galtier, J. Gilbert, D. M. Gott, U. Gundert-Remi, J. Koenig, C. Lambre, J. -C. Leblanc, A. Mortensen, P. Mossesso, D. Parent-Massin, I. M. C. M. Rietjens, I. Stankovic, P. Tobback, I. Waalkens-Berendsen, R. A. Woutersen, M. Wright
Organisation(en)
Department für Ernährungswissenschaften
Externe Organisation(en)
European Food Safety Authority
Journal
EFSA Journal
Band
9
Anzahl der Seiten
49
DOI
https://doi.org/10.2903/j.efsa.2011.2392
Publikationsdatum
10-2011
Peer-reviewed
Ja
ÖFOS 2012
106013 Genetik, 303009 Ernährungswissenschaften
Schlagwörter
Link zum Portal
https://ucrisportal.univie.ac.at/de/publications/scientific-opinion-on-the-reevaluation-of-butylated-hydroxyanisole--bha-e-320-as-a-food-additive(80e35661-0f78-4661-8626-8293e39b992f).html